Faze i aktivnosti

Certificiranje vozila odvija se u više faza i aktivnosti, koje se odvijaju kronološki od prijema zahtjeva do izdavanja Potvrde o ispitivanju/certifikata o provedenom ispitivanju vozila.

Prijem zahtjeva za ispitivanje vozila

Zahtjev za ispitivanje vozila podnosi vlasnik vozila ili za to ovlaštena osoba.

Zahtjev se podnosi na obrascu I-OBR-001.

Obostranim potpisivanjem navedenog dokumenta podnosioc zahtjeva i tijelo za certificiranje zasnivaju odnos iz kojeg proizilaze njihove obaveze i odgovornosti.

Stručni saradnik unosi podatke o vlasniku i vozilu u informacijski sistem.

Prilikom prijave, predmetu se dodjeljuje neponovljivi broj koji ima strukturu BH – XXX XXX.

Uz zahtjev se prilaže uplatnica za troškove provođenja postupka ispitivanja prema cjeniku usluga kojeg donosi ministar komunikacija i prometa.

Analiza zahtjeva i pregled dokumentacije

Nakon prijema zahtjeva vrši se pregled i analiza dostavljene dokumentacije o vozilu i tehničke dokumentacije o izvršenim promjenama na vozilu. Prema potrebi, pristupa se referentnim bazama podataka o vozilima radi provjere podataka ili tehničkih karakteristika vozila, deklariranih od strane proizvođača, radi analize zahtjeva i ocjene graničnih parametara.

Snimanje i ispitivanje vozila

Zavisno o vrsti promjene, vrši se pregled i snimanje vozila radi uzimanja potrebnih podataka. Stanje vozila se dokumentira podacima u alfanumeričkom obliku, u formi crteža, skica i sl. U ovoj fazi se vrši i fotografiranje vozila, pri čemu se dvije fotografije sačinjavaju po istoj dijagonali vozila, kako bi se vozilo prikazalo u cjelini. Jedna fotografija se posvećuje VIN oznaci, a jedna pločici vozila. Ostale fotografije vozila vezane su za detalje kojima se treba dokumentirati stanje promjena na vozilu, u odnosu na tvorničku izvedbu vozila, ili prethodno stanje vozila.

 

U specijalnim slučajevima, potrebno je obaviti i tehnička ispitivanja na vozilu, pomoću propisanih uređaja ili mjerila.

 

U fazi ispitivanja i snimanja vozila koristi se oprema i obrasci propisani u procedurama i uputstvima za pojedine vrste ispitivanja i provode propisani postupci.

Izrada izvještaja o ispitivanju

Izvještaj o provedenom ispitivanju popunjava se na propisanom obrascu. Popunjen i potpisan izvještaj se skenira i zajedno s drugom dokumentacijom prosljeđuje tijelu za certificiranje vozila na daljnju obradu.

Analiza i ocjena toka i postupka provedenog ispitivanja

Stručne osobe u tijelu za certificiranje vozila proučavaju dostavljenu dokumentaciju i provode postupak ocjene usaglašenosti izvedene ili tražene promjene s propisanim normama. U nekim slučajevima, provode se statički ili dinamički proračuni konstrukcije sa ciljem ocjene ispunjenosti sigurnosnih zahtjeva. Ukoliko su proračuni dostavljeni uz tehničku dokumentaciju provodi se provjera izvršenih proračuna.

Izrada prijedloga Potvrde o ispitivanju/certifikata

Nakon provedenog ispitivanja stručne osobe tijela za certificiranje vozila pripremaju prijedlog Potvrde o ispitivanju ili međunarodnog certifikata i dostavljaju odgovornoj osobi na ocjenu.

Valjanost postupka i odobrenje Potvrde o ispitivanju vozila/certifikata

Odgovorna osobe tijela za certficiranje vozila provodi ocjenu postupka i odobrava izdavanje Potvrde o ispitivanju ili međunarodnog certifikata za predmetno vozilo.

 

Dostava Potvrde o ispitivanj vozila/certifikata podnositelju zahtjeva

Potvrda o ispitivanju ili međunarodni certifikat odobrava se za tiskanje kod ispitnog tijela putem informacijskog sustava. Potvrde o ispitivanju i certifikati tiskaju se na zaštićenom papiru i numeriraju neponovljivom kombinacijom niza numeričkih oznaka. Ispitno tijelo uručuje podnositelju zahtjeva Potvrdu o ispitivanju ili cerifikat. Potvrda o ispitivanju/certifikat tiska se u tri primjerka, od čega se dva primjerka uručuju podnositelju zahtjeva, a jedan ostavlja u arhivi ispitnog tijela.

 

Osim potvrda i međunarodnih certifikata, izdaju se i prateći dokumenti: certifikat za posudu pod pritiskom (I-OBR-050), certifikat plinske instalacije (I-OBR-048), crtifikat udvojenih komandi za vozila auto-škola (I-OBR-047 ) i certifikat komandi za potrebite vozače (I-OBR-049). Organizacija ovlaštena za provođenje ispitivanja vodi evidenciju o svim izdanim pratećim dokumentima.

Arhiviranje dokumenata

Nakon završetka postupka certificiranja vozila, ispitno tijelo i tijelo za certificiranje vozila raspoloživu dokumentaciju arhiviraju i čuvaju zakonom predviđeni period.