Homologacija vozila

O homologaciji

Homologacija pojedinačnog tipa vozila provodi se za nova i polovna vozila, koja dobavljač pojedinačno uvozi radi prodaje ili za svoje potrebe. Svako vozilo, prije uvoznog carinjenja i njegova pripadajuća dokumentacija osim propisom izuzetih, podvrgava se homologacijskom pregledu.

Za proizvođače motornih vozila, odnosno potvrda o njihovoj usuglašenosti sa propisima i standardima u zemlji gde se uvoze su od ključnog značaja. Da bi proizvođač ili uvoznik vozila ili dijelova i opreme vozila mogao da plasira proizvod na tržištu neke zemlje u kojoj vrijede EU direktive ili ECE pravilnici neophodno je da za taj proizvod provede postupak homologacije. Da bi proizvođač ili uvoznik vozila ili dijelova i opreme vozila mogao da plasira proizvod na tržištu neke zemlje u kojoj vrijede EU direktive, ECE pravilnici, neophodno je za taj proizvod da provede postupak homologacije.

Pri homologaciji vozila (uključujući i rezervne dijelove), ispituju se i potvrđuju uređaji bitni za sigurnost vozila u cjelini, kao i uređaji od kojih zavisi ekološki kvalitet vozila. Homologacija motornih vozila (uključujući i rezervne dijelove), predstavlja postupak ocjenjivanja stanja, odnosno utrđivanja da li određeno vozilo u cjelini ili neki njegov dio ili oprema, odgovaraju zahtjevima propisanim EU direktivama ili ECE pravilnicima. Kao takvi se smatraju uređaji bitni za aktivnu sigurnost vozila (kočnice, upravljački mehanizam, svjetla, signalni uređaju, pneumatici i sl.), za pasivnu sigurnost vozila (sigurnosni pojasevi, sjedišta za djecu, unutarnja oprema, protivpožarna zaštita i sl.), za opću sigurnost vozila (zaštita od neovlaštene uporabe i sl.) i za ekološki kvalitet vozila (toksična ispušna emisija, buka, radiofrekvencijske smetnje i sl.)

Opis postupka homologacije

Homologacija pojedinačnog vozila se provodi na sljedeći način:

Uvoznik vozila podnosi zahtjev za homologaciju administrativnom tijelu za provođenje postupka homologacije koje posjeduje ovlaštenje od Ministarstva komunikacija i prometa BiH, odnosno Konzorcija koji čine: “EIB Internationale-Centar za motorna vozila” AD Banja Luka (nositelj Konzorcija), “Centar motor” d.o.o. Široki Brijeg, (član Konzorcija), i ”Institut za saobraćaj i komunikacije” d.o.o Sarajevo, (član Konzorcija) putem ovlaštenog tehničkog servisa, u ovom slučaju ASA TESTING CENTRA, koje predaje dokumentaciju i dostavlja vozilo na pregled.

Podnositelj zahtjeva prilaže originalne dokumente proizvođača koji dokazuju usklađenosti vozila, opreme i dijelova vozila sa propisanim uvjetima (potvrdu proizvođača).

Dokaz proizvođača iz gore navedenog stavka može izdati i proizvođačev ovlašteni predstavnik u Bosni i Hercegovini, a ako u Bosni i Hercegovini nema proizvođačevog ovlaštenog predstavnika, dokaz proizvođača može izdati i proizvođačev ovlašteni predstavnik u državi iz koje se vozilo uvozi. Dokaz proizvođača samo za određene marke vozila može izdati i pravna osoba iz Bosne i Hercegovine ili inozemstva prema ovlasti Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.

Umjesto dokaza proizvođača podnositelj zahtjeva može priložiti izjavu o usklađenosti (“COC dokument-Certificate of Conformity”) koja se izdaje za sva vozila za koja je provedena jedinstvena evropska homologacija tipa vozila („WVTA-Whole Vehicle Type Approval”). “COC dokument” mora biti provjeren od strane ovlaštenog predstavnika proizvođača u Bosni i Hercegovini.

Uz zahtjev za homologacije se dostavlja:

 • saobraćajna/prometna dozvola (za polovna vozila) i/ili,
 • kupoprodajni ugovor i/ilI,
 • jedinstvena carinska isprava,
 • potrebne proizvođačeve tehničke podatke o vozilu (odobrenje tipa, tehnički opis vozila...),
 • dokaz o plaćenoj naknadi za provođenje postupka homologacije.

 

Nakon podnošenja zahtjeva, potrebne dokumentacije na vozilu se provodi postupak ocjene usklađenosti u tehničkom servisu ASA TESTING Centra.

Tokom tehničkog servisa obavlja se pregled vozila i dostavljene dokumentacije, utvrđuje zadovoljava li vozilo uvijete propisane pojedinačnim pravilnicima, te tijelu za administrativne i tehničke poslove za homologaciju (Konzorciju) dostavlja izvještaj o zadovoljavanju ili nezadovoljavanju propisanih uvjeta.

Na osnovu rezultata pregleda vozila i dokumentacije moguća su dva ishoda:

 1. Vozilo je usklađeno - Na osnovu ovog izvještaja tijelo za homologaciju putem tehničkog servisa izdaje potvrdu o usklađenosti pojedinačno pregledanog vozila. Ako se pregledom dokumentacije i vozila utvrdi sukladnost sa propisima izdaje se potvrda o usklađenosti pojedinačnog putem tehničkog servisa ASA TESTING CENTAR d.o.o. Izdata potvrda se daje na uvid na tehničkom pregledu prilikom prve registracije vozila u BiH.
 2. Vozilo je neusklađeno - Ako vozilo ne zadovoljava propisane odredbe, tijelo za homologaciju može dati rok od 30 kalendarskih dana da se otklone razlozi zbog kojih pojedinačno vozilo ne zadovoljava odredbe Pravilnika o homologaciji. Obavještenje o tome dostavlja se carinskoj ispostavi. U vremenu do isteka ovako ostavljenog roka podnositelj zahtjeva treba ponovo vozilo dovesti na pregled istom tehničkom servisu zajedno sa dokumentacijom koja je ranije nedostajala. Nakon naknadnog pregleda ishod također može biti da vozilo je usklađeno odnosno neusklađeno.

Zaključno, ako se pregledom dokumentacije i vozila ustanovi da pojedinačno vozilo ne zadovoljava odredbe Pravilnika o homologaciji, tijelo za homologaciju priprema rješenje za Ministarstvo koje donosi odluku kojom se uskraćuje izdavanje potvrde o usklađenosti.

Američka vozila - prilagodba Europskom tržištu i potvrda o usklađenosti za uvoz u BiH

Prilikom odluke za kupnju vozila kategorije M1, N1 i L proizvedenih prema zahtjevima američkih standarda – FMVSS, potrebno je provjeriti postoji li mogućnost uvoza vozila u BiH, odnosno, zadovoljava li vozilo homologacijske zahtjeve koji su na snazi u BiH.

ASA TESTING CENTAR d.o.o. obavlja provjere podobnosti vozila koje se obavljaju u ispitnom laboratoriju za potrebe homologacije.

Procedura je sljedeća:

Na prvom pregledu se vrši snimanje vozila te uzimaju potrebni podaci o vozilu a to su:

 • Fotografije vozila (minimalno): 1 prednja lijevo, 1 zadnja desno,
 • Fotografija pločice proizvođača (Certification Label, nalazi se u otvoru vozačkih vratiju),
 • Fotografija pločice o razini štetne emisije vozila (Vehicle Emission Information, u motorskom prostoru),
 • Fotografija brzinomjera,
 • Fotografije svjetlosno signalne opreme.

Ovi podaci se šalju na provjeru na Laboratorij za motore i vozila Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, koji izdaje (ili ako vozilo ne zadovoljava - ne izdaje) Ocjenu sukladnosti vozila za izvaneuropska tržišta s obzirom na Europske homologacijske propise. Navedeni dokument se prihvaća s kao potvrda proizvođača, a sadrži popis vaneuropskih i odgovarajućih ECE/EU propisa koje je predmetno vozilo zadovoljavalo u trenutku proizvodnje.

Ako se potvrda može izdati, vlasnik je dužan uplatiti dodatnih naknadu za ispitivanje prema troškovniku ASA TESTING CENTAR d.o.o.

Prilikom pregleda vozila utvrđuje se koju je sklopove i dijelove na vozilu potrebno zamjeniti s homologiranim sklopovima i dijelovima. Ako za vozilo nedostaju neki bitni tehničko-homologacijski podaci koji se obično utvrđuju prilikom pregleda postoji mogućnost da se vozilo u kasnijem postupanju uputi na dodatna ispitivanja (buka, sirena, preinake na svjetlosno-signalnom sustavu vozila, brzinomjer).

Ako vozilo zadovoljava ispitivanje, ASA TESTING CENTAR d.o.o. izdaje Izvještaj o ispitivanju prema zahtjevima ECE pravilnika te nakon toga vozilo može ići na pojedinačnu homologaciju.

Ako vozilo ne zadovolji ispitivanje i po jednom od ovih pravilnika, upućuje se na otklanjanje istih, te se nakon toga vrši ponovno ispitivanje. Nakon što se ispitivanje zadovolji, izdaje se Izvještaj o zadovoljavanju istih.

Naredna faza je pristupanje vozila na pojedinačnu homologaciju vozila u jednom od tehničkih servisa u BiH.

Tom prilikom potrebno je predati sljedeće u tehnički servis:

 • Ocjenu sukladnosti vozila za vaneuropska tržišta s obzirom na Evropske homologacijske propise – izdanu od strane Laboratorija za motore i vozila Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu;
 • Izvještaj o ispitivanju prema zahtjevima ECE pravilnika – izdan od strane Ispitnog laboratorija za potrebe homologacije ASA TESTING CENTAR d.o.o.

Ukoliko se vozilo nalazi van države, a želi te provjeriti da li se može uvesti:

Prije uvoza vozila potrebno je poslati (e-mailom ili poštom) UPIT na info@asatesting.ba sa sljedećim podacima, odnosno dokumentima vozila:

 • Fotografije vozila (minimalno): 1 prednja lijevo, 1 zadnja desno,
 • Fotografija pločice proizvođača (Certification Label, nalazi se u otvoru vozačkih vrata),
 • Fotografija pločice o razini štetne emisije vozila (Vehicle Emission Information, u motorskom prostoru).